Wet tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen Bekijk de email in uw browser
Buren
16/06/2017

Wet tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen


Per 1 juli 2017 treedt in werking de wet in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen. Het doel van deze nieuwe wet is om door grote ondernemingen aan MKB-leveranciers opgelegde onredelijk lange betalingstermijnen tegen te gaan.


Huidige regels

In vervolg op de Europese Richtlijn 2011/7/EU van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties geldt sinds 16 maart 2013 dat facturen uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur moeten zijn betaald. De overheid, overheidsbedrijven en non-profit organisaties kunnen daar (in beginsel) niet van afwijken en moeten binnen 30 dagen hun rekeningen voldoen. Bedrijven kunnen onderling een langere betalingstermijn overeenkomen, met dien verstande dat een betalingstermijn van langer dan 60 dagen slechts is toegestaan indien deze termijn niet “kennelijk onbillijk” is voor de leverancier. Daarbij zijn van belang of de opdrachtgever objectieve redenen heeft om af te wijken van de 60 dagen termijn, de aard van de prestatie en bestaande handelspraktijken.


Nieuwe wet

In de praktijk blijkt echter dat veel grote ondernemingen langere betalingstermijnen dan 60 dagen hanteren ten opzichte van MKB-leveranciers, soms tot 180 dagen. Omdat deze kleinere bedrijven erg afhankelijk kunnen zijn van grote ondernemingen, zijn zij vaak niet in staat om dit tegen te gaan. Dit probleem wordt opgelost door de nieuwe wet. Na 1 juli 2017 is het voor grote ondernemingen niet meer toegestaan om ten aanzien van een factuur van een MKB-leverancier een langere betalingstermijn dan 60 dagen te hanteren.

 

De wet is van toepassing op de betaaltermijnen gehanteerd tegenover MKB-leveranciers die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking, hebben voldaan aan ten minste 2 van de volgende 3 criteria:

  1. de waarde van de activa volgens de balans met toelichting, bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 20.000.000;
  2. de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 40.000.000;
  3. het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 250.

Een “grote onderneming” is een onderneming die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking, niet voldoet aan ten minste 2 van deze 3 criteria.

 

Een beding dat jegens een MKB-leverancier voorziet in een betalingstermijn van meer dan 60 dagen na de dag van ontvangst van de factuur -  of indien de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat of de prestatie waarop de factuur ziet nog niet is geleverd of geaccepteerd, meer dan 60 dagen na de datum van levering of acceptatie – is nietig en wordt automatisch geconverteerd in een betalingstermijn van 30 dagen.  Nu de wettelijke rente verschuldigd bij de late betaling van handelstransacties relatief hoog is, met ingang van 1 januari 2017 8%, kan het niet inachtnemen van de nieuwe wet aanmerkelijke financiële gevolgen hebben voor de opdrachtgever. Een vordering tot betaling van wettelijke rente blijft 5 jaar in rechte afdwingbaar.


Direct effect

De wet is met ingang van 1 juli 2017 direct van toepassing op nieuw gesloten overeenkomsten met MKB-leveranciers. Voor op dat moment reeds bestaande overeenkomsten geldt een overgangsperiode van 1 jaar tot 1 juli 2018. Gedurende deze periode hebben ondernemingen de gelegenheid zonder sancties hun overeenkomsten aan te passen aan de nieuwe wet.


Advies

Het verdient derhalve aanbeveling niet enkel bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten rekening te houden met de nieuwe wet, doch ook om uw bestaande overeenkomsten te verifiëren op compliance en waar nodig tijdig aan te passen. Zo is bijvoorbeeld een betaaltermijn met betaling tegen het einde van de tweede maand na de factuurdatum in beginsel nietig.

Buren Philip ter Burg
T 070 318 4200
E p.terburg@burenlegal.com


Buren Coen van der Mark
T 070 318 4338
E c.vandermark@burenlegal.com


burenlegal.com
Amsterdam | Beijing | The Hague | Luxembourg | Shanghai

Facebook LinkedIn

If you do not want to receive this newsletter anymore, you can unsubscribe here